15-09-2016

Øget fokus på privat overvågning

I Danmark har vi traditionelt set ikke haft det store fokus på videoovervågning i mindre virksomheder og private hjem. Men i takt med at antallet af hjemmerøverier og indbrud stiger, samtidig med at prisen for installation af elektronisk videoudstyr falder, så stiger antallet af private videokameraer støt. Vi ser derfor her nærmere på de juridiske regler der gør sig gældende ved brug af videoovervågning i det offentlige såvel som det private rum.

De gældende regler for videoovervågning er forskellige om du er privatperson eller erhvervsdrivende. Erhvervsdrivende har, i et vist omfang, en større adgang til at foretage videoovervågning end private. De gældende regler for videoovervågning findes i "Bekendtgørelsen om tv-overvågning" fra 2005, der gælder for både egentlig videoovervågning samt overvågning via stillbilleder.

For privat personer gælder det udgangspunkt, at man ikke må overvåge områder, hvor der er almindelig færdsel. Det er tilladt at overvåge sin egen private grund, men ikke ud over ejendommens skel eller ud på offentlig vej. Dette gælder uanset hvor kameraet fysisk er monteret.

Hvis du som privatperson ønsker at overvåge et større areal, er du derfor forpligtet til at sikre dig, at området ikke anvendes til almindelig færdsel, herunder også lejlighedsvis færdsel (gennemgangssti) og at området er i øvrigt er privat. Endelig er du forpligtet til at gøre opmærksom på at der videoovervåges, eksempelvis via skiltning på området.

Den mindre undtagelse
Der er dog en mindre undtagelse til hovedreglen. Der er det tilfælde, hvor overvågning af privat indgangsparti, indhegning eller tilsvarende også fanger en mindre del af det offentlige område uden for. I disse tilfælde må overvågningen opretholdes, hvis der ikke sker en digital (eller analog) lagring af optagelserne. Denne type overvågning har dog ikke den store effekt i forbindelse med opklaringsarbejde.

Det er også væsentligt at være opmærksom på, at videoovervågning der lovligt må lagres, højest må gemmes i 30 dage, medmindre dette skal bruges som bevismateriale i en aktuel tvist.

Undgå at ende i konflikt
Der hvor rigtig mange privatpersoner ofte kommer i konflikt med lovgivningen i forbindelse med videoovervågning, er under den efterfølgende håndtering af overvågningsbillederne.

Mange er således ubekendte med, at der gælder et fuldstændigt forbud mod deling eller offentliggørelse af overvågningsbillederne. Dette gælder både for privatpersoner, erhvervsdrivende og foreninger.

De eneste der må dele eller offentliggøre billeder fra videoovervågning er Politiet. Det må de når dette sker som led i efterforskningen af et strafbart forhold. Politiet kan også give andre (særligt pressen) tilladelse til at offentliggøre overvågningsbilleder.

Deling på sociale medier
I takt med den stigende brug af sociale medier, ses det ikke sjældent at erhvervsdrivende eller privatpersoner deler overvågningsbilleder. Dette er en overtrædelse af persondataloven og straffes med bøde.

I en nylig dom fra Vestre Landsret, offentliggjort i Tidsskrift for Kriminalret 2016 side 674, blev det slået fast, at selv deling i mindre, lukkede fora - i det konkrete tilfælde en lukket gruppe på Facebook - ikke er tilladt.

En butiksejer havde i butikkens lukkede Facebookgruppe valgt at offentliggøre billeder fra butikkens videoovervågning. Da billederne viste en genkendelig person, fandt både Byretten og Landsretten, at der var sket en overtrædelse af persondatalovens regler. Butiksejeren blev straffet med en bøde på 5.000 kr.

Øget fokus på håndhævelse
Dommen fra Vestre Landsret er udtryk for øget fokus på de gældende regler for privat videoovervågning, og det forventes at Politiet for fremtiden, i endnu højere grad end tidligere, vil have fokus på håndhævelsen af disse regler.

Såfremt du selv allerede har, eller har planer om at installere videoovervågning, enten erhvervsmæssigt eller privat, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte Bonnesen Advokater for en uformel drøftelse af, hvorvidt din videoovervågning konkret sker i overenstemmelse med den gældende lovgivning eller ej.