30-07-2018

Ny dom vedr. forurening af ejendom og rækkevidden af sælgers ansvarsfritagelse

I følgende artikel orienterer Bonnesen Advokaters proces team om en netop afsagt dom i en sag omhandlende forurening af en boligejendom og rækkevidden af sælgers ansvarsfritagelse. I sagen har Retten i Århus taget stilling til, hvorvidt sælgers ansvarsfritagelse også gælder, når en ejendom konstateres forurenet efter købers overtagelse.

Retten i Århus har i en 3 dommer sag taget stilling til hvorvidt sælgers ansvarsfritagelse i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom også gælder i en situation, hvor ejendommen blev konstateret forurenet efter købers overtagelse. Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom har til formål at sikre forbrugerne en rimelig og tidssvarende beskyttelse, når de indgår aftale om erhvervelse af bolig.

Beboelsesejendommen, som blev solgt i 2014, blev efter købers overtagelse konstateret forurenet som følge af udslip af olie fra et tidligere oliefyr i ejendommen. Forureningen omfattede både dele af bygningen og grunden, idet udbredelsen af olieforureningen på grunden ikke var fuldstændig afgrænset, men dog formodes primært at være inde under bygningen. Forureningen var af en karakter og omfang, så der vurderes, at kunne være sundhedsfare forbundet med at bo i ejendommen.

En skønsmand vurderede, at afhjælpningsudgifterne var i størrelsesordenen kr. 2.500.000 inkl. moms. Ejendommen var solgt for kr. 1.720.000. På baggrund af skønsmandens erklæring blev det vurderet, at den del af jordforureningen som lå dybere end ½ meter under bygningen kunne bortskaffes for ca. kr. 312.500 inkl. moms, mens der derudover var udgifter til retablering af haveanlæg på ca. kr. 187.500 inkl. moms.

Køberne nedlagde principalt påstand om ophævelse af ejendomshandlen. En enig 3 dommer ret udtalte, at køberne ikke var afskåret fra at påberåbe sig mangler i form af jordforureningen overfor sælger for den jordforurening "der ligger uden for bygningen, herunder den jordforurening der er beliggende dybere end ½ meter under bygningen". Retten vurderede endvidere, at den del af forureningen som sælger ikke var ansvarsfri for i medfør af Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. § 2, stk. 1 i sig selv udgjorde en væsentlig mangel, som berettigede køberne til at hæve handlen.

Afgørelsen lægger sig i kølvandet på U2015.962H, hvorefter der må være en vis sammenhæng mellem sælgers ansvarsfritagelse, tilstandsrapportens sigte og købers mulighed for at tegne ejerskifteforsikring der dækker det pågældende forhold. En standard ejerskifteforsikring dækker ikke forurening af selve grunden, hvorefter det i tråd med højesteretsafgørelsen fra 2015 er velbegrundet, når retten i Århus når det resultat, at forureningen der ligger under en ½ meter under bygningen i hvert fald ikke er dækket af ansvarsfritagelsen i loven.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte advokat og partner Lars Høj Andersson på 20 24 00 03 eller på lha@bonnesen.dk.