15-02-2018

BR18 - hvilken betydning har det nye bygningsreglement?

Den 1. januar 2018 trådte det nye bygningsreglement, BR18, i kraft. Det nye reglement, der har en overgangsperiode løbende til 30. juni 2018, medfører en række omfattende strukturelle ændringer. Advokat og partner Lars Høj Andersson, specialist inden for entrepriseret, mener at det nye reglement vil have stor betydning for store dele af byggebranchen og hæfter sig særligt ved den længe ventede  afbureaukratisering.

BR18 udspecificerer, i lighed med BR15, byggelovens krav og indeholder de detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. BR18 beskriver, hvordan et byggeri foretages teknisk korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Som BR15 gælder BR18 som udgangspunkt for al bebyggelse, herunder nybyggeri, tilbygning, ombygning, nedrivning og renovering.

Hvad er formålet med BR18?
Det overordnede formål med det det nye bygningsreglement er, at forenkle krav og bestemmelser og samtidig gøre det mere overskueligt for brugerne at se, hvilke krav der skal overholdes. BR18 indebærer således en ny struktur, som giver en ensretning af reglerne og et bedre overblik. Blandt andet udgår tekniske kapitler, og i stedet vil specifikke emner fremover have særskilte individuelle vejledninger. Samtidig gives der fremover en række vejledningstekster med standardløsninger, hvor det bliver tydeliggjort, hvad der er specifikke krav, og hvad der er vejledninger.

De væsentlige ændringer
Udover den førnævnte nye struktur, der skal give et mere overskueligt bygningsreglement, indeholder BR18 også en afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling. Denne har i BR15 ligget hos den sagsbehandlende kommune, men med BR18 skal kommunen fremover ikke længere stå for den tekniske byggesagsbehandling, udover at udføre stikprøvekontrol. Med fjernelsen af den tekniske byggesagsbehandling fra kommunen hvad angår konstruktions- og brandmæssige forhold, indføres der med BR18 en ny certificeringsordning, hvor det fremover er certificerede rådgivere der får ansvaret for at dokumentere eller kontrollere, at brand- og konstruktionskrav er overholdt. Målet med den nye ordning er, at få skabt en mere effektiv proces i forbindelse med ansøgninger om byggetilladelse.

Den nye certificeringsordning
Den nye certificeringsordning i BR18 fjerner den tekniske byggesagsbehandling fra den kommunale sagsbehandling. Kontrol af de konstruktions- og brandmæssige forhold skal nu i stedet varetages af certificerede statikere og certificerede brandrådgivere, afhængigt af hvilken konstruktions- eller brandklasse byggeriet placeres i, samt i visse tilfælde en tredjepartskontrollant. Formålet med denne ændring er blandt andet, at det skal medvirke til at sikre, at byggeriet opfylder krav og bestemmelser i BR18, og at dette kan dokumenteres.

Ændringer for boligejere
For danske boligejere betyder BR18 generelt ikke de store ændringer. Vi har dog udvalgt et par punkter der er værd at nævne. En væsentlig ændring for mange, er den der nu betyder, at hvad angår sekundære bygninger, som udhus, drivhus, garage, carport eller overdækket terrasse, kan man nu bygge op til 50 kvadratmeter uden at søge byggetilladelse. Det betyder, at har man et fritliggende enfamilies hus og skal bygge en sekundær bygning, hvor det samlede areal af sekundære bygninger på ens grund højst er 50 kvadratmeter, så skal man ikke længere søge byggetilladelse. Unødige sagsgange fjernes og man slipper fremover for, at involvere kommunen, hvis man for eksempel ønsker at opføre en carport eller et drivhus under 50 kvadratmeter.
En anden ændring omhandler kravet om niveaufri adgang, som nu fjernes. Opfyldelse af tidligere krav har begrænset den enkelte boligejers mulighed for at bestemme, hvordan man kan og vil udforme sit hus og har samtidig kunne medføre væsentlige merudgifter. De tidligere strenge krav til niveaufri adgang er nu ændret således, at der alene er krav om forberedelse til niveaufri adgang ved én af bygningens yderdøre i stueetagen.

Overgangen fra BR15
Der findes to overgangsordninger i forbindelse med BR18. Som tidligere nævnt er der en overgangsperiode løbende til 30. juni 2018. I denne periode vil det i forbindelse med byggesager være muligt at anvende de hidtidige bestemmelser i BR15. Efter denne dato er det udelukkende reglerne for BR18, der gælder. For at søge om byggetilladelse efter BR15 kræver det, at kommunen inden d. 30. juni 2018 har modtaget en fyldestgørende ansøgning om byggetilladelse, og at der ved indgivelsen af ansøgningen samtidig træffes et aktivt valg om BR15.
Den anden overgangsordning angår certificering. Fra 1. januar 2018 og to år frem, altså frem til den 31. December 2019, er det muligt at fravælge certificeringsordningen. Det betyder, at det fortsat er muligt at vælge en teknisk byggesagsbehandling, hvor det er kommunen der tager sig af den byggetekniske byggesagsbehandling.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores afdeling for fast ejendom ved advokat Lars Høj Andersson på mail lha@bonnesen.dk.


Du kan finde BR15 her, BR18 her og reglerne om den nye certificeringsordning her.