AB 18 og ABR 18: De væsenligste ændringer i byggeriets nye standardvilkår

Der er sket en markant udvikling i byggebranchen, og AB 92, ABT 93 og ABR 89 erstattes derfor i 2018 af AB 18, ABT 18 og ABR 18. AB-udvalget sendte den 2. februar 2018 det reviderede AB-system i høring, og høringsfristen udløb den 12. marts 2018. De endelige versioner af AB 18 og ABR 18 forventes offentliggjort i maj 2018. AB-udvalget har oplyst, at revisionen af ABT 93 (ABT 18) forventes senere i 2018.

Ud fra de foreliggende høringssvar kan de endelige versioner af AB 18 og ABR 18 fravige fra de foreliggende udkast, men de endelige versioner af AB 18 og ABR 18 vil sandsynligvis i høj grad ligne de foreliggende udkast og dermed indebære betydelige ændringer i forhold til nugældende AB 92 og ABR 89.

Forslagene indeholder, overordnet set, nyskabelser, præciseringer og kodificering af eksisterende praksis. Formålet med det reviderede AB-system er, at sikre et mere velfungerende, effektivt og gennemsigtigt samarbejds- og aftalesystem, som bl.a. skal være internationalt genkendeligt og anvendeligt på alle entrepriseformer. Det skal være tilpasset forandringerne i byggebranchen og skal kunne håndtere både aktuelle og fremtidige udviklinger.

AB 92 og ABR 89 kan betegnes som værende utidssvarende i forhold til, at håndtere de nye krav, som byggeriet stiller til et aftalegrundlag. AB-systemet fraviges i dag ofte, fordi det netop ikke er tidssvarende, hvilket også har medført uklarheder om især risiko- og ansvarsfordelingen ved konfliktløsning. Ved at gøre det generelt anvendeligt på alle typer af entrepriser, har revisionen derfor også til formål at skabe et system, hvor fravigelser udelukkende skal ske, hvis de er velbegrundede og nødvendige for aftaleindgåelsen.

Nedenfor lister vi en række af de væsentligste ændringer i AB 18 og ABR 18:

Forenklede AB- og ABR-vilkår
AB-udvalget udarbejder et sæt forenklede AB- og ABR-vilkår, som forudsættes anvendt, hvor entreprisen er af mindre omfang - også med hensyn til tid eller økonomi.

Appendikser til AB 18 og ABR 18
AB-udvalget har udarbejdet 4 appendikser; projektudvikling, projektoptimering, incitamentsbestemmelser og driftskrav. Appendikserne, som endnu ikke er offentliggjort men forventes offentliggjort i maj 2018, indeholder supplerende bestemmelser til AB 18 og ABR 18, som kan aftales mellem parterne, hvor det måtte være relevant.

Planlægning
AB-18 indeholder en del nye regler om planlægning. Bl.a. mere detaljerede krav til tidsplaner, tvungen projektgennemgang, krav om løbende opdatering af tidsplaner og registrering af de opdaterede planer ved byggemøderne.

Entreprenørprojektering
AB 18, § 17 - 19, indeholder nye bestemmelser med hensyn til entreprenørprojektering særligt foranlediget af, at der i en årrække har været en række konflikter udspringende af, at entreprenøren var pålagt en projekteringsforpligtelse. AB 92 og ABT 93 var udarbejdet med sigte på hoved- og totalentreprisemodellen og tog således ikke højde for de tilfælde, hvor entreprenøren var pålagt en projekteringsforpligtelse.

Projektgranskning og kvalitetssikring
Såvel i AB 18 som i ABR 18 er der indarbejdet bestemmelser med hensyn til projektgranskning og kvalitetssikring. Hensigten er at minimere mangler ved afleveringsforretningen. Der er samtidig nye bestemmelser med hensyn til tilsyn, herunder krav om dokumentation for gennemført tilsyn.

Digitale modeller
ABR 18 indeholder nye vilkår for brugen af digitale bygningsmodeller, herunder også fastlæggelse af ansvaret for modellerne, hvilket er et område der er præget af stor usikkerhed blandt parterne. Det er rådgiveren, som er ansvarlig for fejl i den digitale model, eget input og grænseflader til andres projektering i modellen. Rådgiveren er ikke ansvarlig for andres input eller den standardsoftware, der anvendes i modellen. Hvis rådgiveren skal bruge digitale modeller til opgavens løsning, så skal det fastsættes i rådgivningsaftalen til hvad og i hvilket omfang modellerne skal bruges, herunder om det er til planlægning, projektering, udførelse, eller til senere brug.

Før-aflevering
I AB 18 er der nye bestemmelser om før-aflevering, som må ses som et udtryk for et ønske om at minimere manglerne ved den egentlige aflevering.

Afhjælpningsgennemgang
Ikke så sjældent er det selve afhjælpningen af mangler, og tiden som dette tager, der udvikler sig til en egentlig konflikt. I erkendelse heraf er der i AB 18, § 48, indføjet bestemmelse om, at der skal afholdes en egentlig afhjælpningsgennemgang med henblik på at sikre en hurtigere samlet afhjælpning af konstaterede mangler ved afleveringsforretningen.

Væsentligt ændrede konflikthåndteringsregler
Såvel i AB 18 som i ABR 18 er konflikthåndteringsreglerne blevet væsentligt ændrede, idet der bl.a. er indført bestemmelse om

  • løsningstrappe (pligt til at forligsforhandle)
  • pligt til at anmode om mægling/mediation inden en voldgiftssag
  • hurtig afgørelse

Fokus på mediation og mægling er i tråd med udviklingen generelt. Voldgiftssager er ofte omkostningstunge, ligesom de ofte strækker sig over lange tidsforløb.
Løsningstrappen indebærer, at parterne først skal søge konflikten løst på henholdsvis projektleder- eller ledelsesrepræsentantsniveau, og såfremt disse forhandlinger ikke fører til en løsning, har parterne hver især efter en 4-ugers stand still-periode ret til at anlægge voldgiftssag.

Hurtig afgørelse
Som en del af de nye konflikthåndteringsregler er der indført bestemmelse om hurtig afgørelse indebærende, at en part har mulighed for at få voldgiftsnævnet til at udpege en opmand, der skal træffe en hurtig afgørelse på skriftligt grundlag uden afholdelse af syn og skøn eller mundtlig forhandling. Den hurtige afgørelse vil i de mest optimale tilfælde kunne træffes senest 20 arbejdsdage efter anmodningen og vil være bindende, såfremt den ikke indbringes for voldgiftsretten inden for en frist på 8 uger.

ABR 18 - konventionalbod ved fejl i projektet
Som noget nyt er der i ABR 18 indført bestemmelse, hvorefter en bygherre efter omstændighederne som følge af fejl i projektet kan gøre krav på konventionalbod.

De endelige versioner af AB 18 og ABR 18
Høringsfristen udløb den 12. marts 2018. De endelige versioner af AB 18 og ABR 18 vil skulle godkendes af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, og offentliggørelse af de nye vilkår forventes at ske i maj 2018.

Det forventes, at der vil blive udarbejdet en betænkning med hensyn til AB 18 og ABR 18, hvilket er kærkomment, idet en sådan vil kunne anvendes som fortolkningsbidrag og lette anvendelsen af de nye bestemmelser.