Privatlivspolitik

Bonnesen Advokater tager din persondatasikkerhed alvorligt.
Det betyder, at vi overholder de regler, som gælder vedrørende indsamling, registrering, anvendelse, opbevaring og sletning af dine personoplysninger.

Nedenfor kan du læse om, hvordan vores politik er:

 

1. Bonnesen Advokater er den dataansvarlige
Bonnesen Advokater er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Vores kontaktoplysninger er pt.:

Bonnesen Advokater I/S
Hunderupvej 202
5230 Odense M

CVR nr.: 26988640

Telefon: 63 14 14 14
Mail: info@bonnesen.dk

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger. Henvendelse kan ske til kontoret, jf. ovenfor, eller direkte til vores persondataansvarlige, advokat Annette Petersen, på tlf. 63 14 14 28 eller ap@bonnesen.dk.

2. Typer af oplysninger
Bonnesen Advokater indsamler så få personoplysninger som muligt og kun de oplysninger, som er relevante og nødvendige i den givne situation.

Bonnesen Advokater indsamler dog altid følgende oplysninger:

  • Navn og adresse
  • Telefonnummer
  • Mailadresse

Ligesom vi ofte har behov for at få oplyst dit cpr-nummer.

Herudover vil det være helt afhængig af sagens eller relationens karakter, hvilke personoplysninger vi indsamler og behandler. 
Det kan være oplysninger om civilstand, arbejde/titel, virksomhed, økonomiske oplysninger, herunder bankoplysninger, ejerforhold, bestyrelsesposter eller oplysninger om lovovertrædelser. Det kan også være følsomme personoplysninger, eksempelvis om helbredsmæssige forhold. Oplysningerne kan vedrøre dig som klient eller andre personer, som indgår i de sager, vi behandler.

Er Bonnesen Advokater forpligtet til at foretage hvidvasktjek i henhold til hvidvaskloven, indhenter vi, udover almindelige identitetsoplysninger, tillige pasoplysninger og/eller kørekortoplysninger, som indeholder foto og dit cpr-nummer.

3. Hvor har Bonnesen Advokater dine oplysninger fra
Vi indsamler primært oplysninger fra dig i forbindelse med etablering af klientrelationen. Der kan også være tale om indsamling i forbindelse med besøg på vores hjemmeside eller i forbindelse med, at du tilmelder dig et arrangement hos os.

Herudover kan vi som led i sagsbehandlingen indhente eller modtage oplysninger fra modparter, andre rådgivere, myndigheder, domstole og politi eller offentligt tilgængelige registre eller lignende.

4. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.
Vi behandler dine personoplysninger med det formål at etablere et klientforhold, udpege den relevante kontaktperson, herunder som led i kontraktstyring og fakturering.

Vi behandler personoplysninger som led i vores juridiske rådgivning, herunder i forbindelse med køb og salg af fast ejendom eller virksomheder, kontraktudarbejdelse,  selskabsregistreringer, påkravsskrivelser, forberedelse og førelse af retssager, afvikling af konkurs-, likvidations- og dødsboer, varetagelse af patientskadesager, straffesager og erstatningssager m.v.

Endvidere behandler vi i begrænset omfang personoplysninger for at lave statistik på baggrund af besøg på vores hjemmeside og for at håndtere udsendelse af nyhedsbreve samt invitationer og med henblik på afvikling af arrangementer. Se Bonnesen Advokaters cookiepolitik.

Behandlingen sker afhængig af opgavens og oplysningernes karakter på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og § 11 jf. nærmere nedenfor.

Normalt vil grundlaget for at indsamle og behandle oplysningerne være, at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med dig, for at varetage legitime/berettigede interesser, eller for at fastlægge, påberåbe eller forsvare et retskrav.

I nogle få tilfælde kan det være nødvendigt med dit samtykke til indsamling og behandling. I så fald vil du modtage en anmodning om at give samtykke til den specifikke indsamling og behandling. Grundlaget for denne behandling følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a eller artikel 9, stk. 2, litra a.

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger m.v. med det formål at tilvejebringe dokumentation for foretaget hvidvasktjek. Grundlaget for denne behandling følger af den til enhver tid gældende hvidvasklov, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stil 1, litra c.

5. Frivillighed
Når Bonnesen Advokater indsamler personoplysninger direkte fra dig eller hos andre på din foranledning, giver du os personoplysningerne frivilligt med henblik på, at vi på bedst mulig vis kan varetage dine interesser og/eller behandle den sag, som oplysningerne skal indgå i.

Konsekvensen af ikke at give os de personoplysninger, som vi beder om, vil som hovedregel være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi ikke kan behandle din sag, og/eller at vi ikke kan opfylde vores forpligtelser over for offentlige myndigheder.

6. Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan varetage dine interesser, eller vi er retligt forpligtet til videregivelsen.

Der vil typisk være tale om offentlige myndigheder, domstole og politi, modparter og deres rådgivere. I sager, der er omfattet af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger m.v. i det omfang, vi er forpligtet til at gøre det efter loven.

Personoplysninger vil ikke blive stillet til rådighed for andre med henblik på markedsføring eller lignende formål.

7. Overførsel af personoplysninger til databehandlere
Vi overlader dine personoplysninger til vores systemleverandører i henhold til databehandleraftaler, og kun med det formål, at vi kan bruge vores it-systemer. Vore databehandlere handler alene på vegne af Bonnesen Advokater og efter vores instruks, hvorfor de ikke må anvende oplysningerne til egne formål.

Vore databehandlere er underlagt samme strenge sikkerhedsforanstaltninger, som Bonnesen Advokater.

8. Overførsler til modtagere i tredjelande
Vi overfører normalt ikke personoplysninger til lande udenfor EU/EØS.

Hvis sådan overførsel finder sted, iagttager vi de nødvendige sikkerhedsgarantier, som krævet efter den gældende databeskyttelseslovgivning.

9. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer kun personoplysninger om dig, så længe der er en relevant retlig interesse heri.

Personoplysninger afgivet ved tilmelding af nyhedsbreve samt invitationer til arrangementer, slettes efter modtagelse af afmelding eller efter at arrangementet er afviklet.

Ved klientrelationer opbevares personoplysningerne under hele klientforholdets beståen og i en efterfølgende periode på 10 år i henhold til de gældende forældelsesregler.

I det omfang der er indsamlet oplysninger i henhold til det lovpligtige hvidvasktjek, og der er tale om oplysninger, som ikke er retligt relevante at gemme i 10 år, jf. ovenstående, typisk pasoplysninger og/eller kørekortoplysninger, vil disse oplysninger alene blive opbevaret i 5 år.

Når vi modtager dine personoplysninger eller dokumenter, hvori personoplysninger indgår, vil de blive opbevaret på en digital sag og i nogle situationer også på en fysisk sag. Ved modtagelse af oplysninger i fysisk form indscannes disse til den digitale sagsmappe og makuleres umiddelbart efter, medmindre der foreligger særlige forhold, som tilsiger at dokumentet skal opbevares i fysisk form.

Vi har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af personoplysninger og anden data, som er undergivet vores ansvar, ligesom vi løbende udvikler vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede.

Adgangen til personoplysninger er begrænset til de medarbejdere, som har et legitimt behov for at kunne tilgå oplysningerne.

10. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Oplysningspligten fremgår af artikel 13 og 14.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se kontaktinformation under pkt. 1.

Udøvelsen af dine rettigheder kan dog være begrænset.

Bonnesen Advokater er således underlagt tavshedspligt. Det kan betyde, at vi i visse tilfælde kan undlade at iagttage oplysningspligten overfor dig, hvis personoplysningerne om dig eller behandlingen heraf skal forblive fortrolige.

Vi vil endvidere kunne undlade at opfylde oplysningspligten overfor dig, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats eller hindre opfyldelse af formålene med behandlingen at give dig oplysningerne.

Du har - med lovens begrænsninger - følgende rettigheder:

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret) - dvs. ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse) - du har ret til få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning - i særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling - du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Bonnesen Advokater fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse - du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) - du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i en struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
  • Ret til at trække dit samtykke tilbage - i det omfang, du har afgivet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Ved en tilbagetrækning vil behandlingen af dine personoplysninger ophøre, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der f.eks. på grund af dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat at opbevare dine personoplysninger.

Vi kan i forbindelse med registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation.

Du har ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Denne orientering er senest opdateret den 1. oktober 2018 og vil blive opdateret efter gældende regler, praksis eller ændringer af vores forretningsgange.